Przetargi

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Lubomierz: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 204438-2010     data zamieszczenia: 12.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów z terenu Gminy Lubomierz do Szkół Podstawowych w Lubomierzu, Pławnej oraz do Gimnazjum w Lubomierzu 2. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm. )..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Pzp. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 3 zarejestrowanymi autobusami . 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do SIWZ 4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. Wykaz sprzętu, jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 (wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia jednostek sprzętowych). Do każdego przedstawionego w wykazie autobusu należy załączyć dodatkowo dokument potwierdzający stan techniczny pojazdu - dopuszczenie pojazdu do ruchu. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie sprzęt, którym będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu. 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bazagmin.pl/bip_lubomierz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 7 lub 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 13 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2010 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Tarnowski
Ilość wyświetleń: 2383
20 lipca 2010 14:59 Adam Skrzydłowski - Dodanie załącznika.
20 lipca 2010 14:59 Adam Skrzydłowski - Usunięcie załącznika.
19 lipca 2010 09:20 Adam Skrzydłowski - Dodanie załącznika.