Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieogrzniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obsza

Termin składania ofert: 11.07.2018 godz. 12:00 Uwaga: Część III SIWZ zawierająca opis przedmiotu zamówienia w tym: Projekt budowlany – wykonawczy- do części 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- do części 1 Przedmiar robót- do części 1 Projekt budowlany – wykonawczy- do części 2 Specyfikacje...

Przetarg nieograniczony na usługę: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

Termin skladania ofert: 21.06.2018r. godz. 12:00 Uwaga: Omyłka pisarska w punkcie 16.3.1. SIWZ dotyczącym wadium, powinien być zapis, po słowach "z dopiskiem" o treści "Postępowanie nr ZP.271.10.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz"...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej

Uwaga: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 15.06.2018r. godz.12.00 W zwiazku z licznymi zmianami SIWZ Zamawiający załączył ujednoliconą w dniu 04.06.2018r. treść SIWZ (zmiany w kolorze niebieskim), załączniki do SIWZ które nie znajdują się w pliku "ujednolicona w dniu 04.06.2018r. treść SIWZ" należy pobrać...