Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont murów kamiennych wzdłuż ul. Partyzantów

Zamawiający wyznaczył termin skłądania ofert na dzień 26.07.2018r. godz. 12:00 kontakt:email techniczny@lubomierz.pl, przetargi@lubomierz.pl

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont dachu na budynku świetlicy w Maciejowcu

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert na 25.07.2018r. godz. 12:00

Przetarg nieogrzniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obsza

Termin składania ofert: 11.07.2018 godz. 12:00 Uwaga: Część III SIWZ zawierająca opis przedmiotu zamówienia w tym: Projekt budowlany – wykonawczy- do części 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- do części 1 Przedmiar robót- do części 1 Projekt budowlany – wykonawczy- do części 2 Specyfikacje...

Przetarg nieograniczony na usługę: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

Termin skladania ofert: 21.06.2018r. godz. 12:00 Uwaga: Omyłka pisarska w punkcie 16.3.1. SIWZ dotyczącym wadium, powinien być zapis, po słowach "z dopiskiem" o treści "Postępowanie nr ZP.271.10.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz"...