Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 18.09.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...) z podziałem na dwie części

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego...

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont murów kamiennych wzdłuż ul. Partyzantów

Zamawiający wyznaczył termin skłądania ofert na dzień 26.07.2018r. godz. 12:00 kontakt:email techniczny@lubomierz.pl, przetargi@lubomierz.pl

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont dachu na budynku świetlicy w Maciejowcu

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert na 25.07.2018r. godz. 12:00

Przetarg nieogrzniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obsza

Termin składania ofert: 11.07.2018 godz. 12:00 Uwaga: Część III SIWZ zawierająca opis przedmiotu zamówienia w tym: Projekt budowlany – wykonawczy- do części 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- do części 1 Przedmiar robót- do części 1 Projekt budowlany – wykonawczy- do części 2 Specyfikacje...