Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli kuchennych do żłobka w Wojciechowie

Zamawiajacy wyznaczył termin skąłdania ofert na dzień 08.11.2018r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do żłobka w Wojciechowie

Zamawiajacy wyznaczył termin skąłdania ofert na dzień 05.11.2018r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 18.09.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...) z podziałem na dwie części

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego...