Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

RTG 7330/23/2008 Lubomierz , dnia 2008 - 10 - 20 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr XXXIV//150/08 z dnia 18 września 2008roku przeznaczyła do sprzedaży lokal użytkowy mieszczący...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ---------------------------------------------------------------------------------------- Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr XXXII/141/08 z...

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Na podstawie art. 3 pkt. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, o najbliższych punktach zajmujących się zbiórką zużytego...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 (przed podziałem),obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 (przed podziałem), obręb Popielówek, gmina Lubomierz Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr IX/46/2007...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały...

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź....