Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Lubomierz, Plac Wolności 18

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), w oparciu o Uchwałę IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Obręb Chmieleń, działka nr 134

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej do zbycia: Przedmiotem zbycia jest nieruchomość...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Obręb Chmieleń działka nr 393/1

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) w oparciu o Uchwałę Nr IV/35/03 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, Burmistrz Gminy i Miasta...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wojciechów 32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póżn.zm.), w oparciu o Uchwałę nr IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z N I E R U C H OMO Ś C I P R Z E Z N A C Z O N Y C H D O WYD Z I E R Ż A W I E N I A Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Oleszna Podgórska, działka nr 546

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

RT 7627/8-1/09 Lubomierz, dnia 16.03.2009 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 21 ust...