Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów–Dziwiszów, ustawa o udostępnianiu informacji

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, 22 maja 2009r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na...

Obwieszczeniew sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów–Dziwiszów, ustawa-opizp

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Lubomierz, 22 maja 2009r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Lubomierz, Plac Wolności 18

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), w oparciu o Uchwałę IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Obręb Chmieleń, działka nr 134

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej do zbycia: Przedmiotem zbycia jest nieruchomość...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Obręb Chmieleń działka nr 393/1

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.) w oparciu o Uchwałę Nr IV/35/03 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, Burmistrz Gminy i Miasta...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wojciechów 32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póżn.zm.), w oparciu o Uchwałę nr IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z N I E R U C H OMO Ś C I P R Z E Z N A C Z O N Y C H D O WYD Z I E R Ż A W I E N I A Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Oleszna Podgórska, działka nr 546

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

RT 7627/8-1/09 Lubomierz, dnia 16.03.2009 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 21 ust...