Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Oleszna Podgórska, działka nr 546

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

RT 7627/8-1/09 Lubomierz, dnia 16.03.2009 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 21 ust...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 26 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

RTG 7330/23/2008 Lubomierz , dnia 2008 - 10 - 20 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr XXXIV//150/08 z dnia 18 września 2008roku przeznaczyła do sprzedaży lokal użytkowy mieszczący...