Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 26 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomierz i przeznaczonej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

RTG 7330/23/2008 Lubomierz , dnia 2008 - 10 - 20 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 61 § 4 , ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr XXXIV//150/08 z dnia 18 września 2008roku przeznaczyła do sprzedaży lokal użytkowy mieszczący...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ---------------------------------------------------------------------------------------- Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) RADA MIEJSKA GMINY LUBOMIERZ UCHWAŁĄ Nr XXXII/141/08 z...

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Na podstawie art. 3 pkt. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, o najbliższych punktach zajmujących się zbiórką zużytego...