Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLII/224/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/223/18

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XLII/222/18

w sprawie wyrażenia woli zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, w którym zostaną zlikwidowane lokalizacje odnawialnych źródeł energii oznaczone symbolem FW, na terenie Sołectwa Popielówek.

UCHWAŁA NR XLI/221/17

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz XLIII/215/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubomierz

UCHWAŁA NR XLI/220/17

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/219/17

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XLI/218/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR XLI/217/17

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz na I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR XLI/216/17

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XLI/215/17

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok