Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVI/235/18

w sprawie: ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR XLVI/234/ /18

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/233/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/232/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/231/18

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Lubomierz.

UCHWAŁA NR XLIV/230/18

w sprawie podziału Gminy Lubomierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR XLIV/229/18

w sprawie podziału Gminy Lubomierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLIV/228/18

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomierz

UCHWAŁA NR XLIV/227/18

w sprawie : przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XLIII/226/18

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok