Sekretarz Gminy i Miasta

1. Organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy.

2. Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika.

3. Opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego.

4. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego.

5. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu.

6. Nadzór nad sprawami związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych oraz spisami GUS.

7. Pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników.

8. Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Burmistrza i z-cy Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza i z-cy Burmistrza.

9. Nadzór nad realizacją zadań urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

10. Dokonywanie oceny pracowników i występowanie do Burmistrza z wnioskami osobowymi w ich sprawach (wynagrodzenie, awansowanie, wyróżnianie, karanie).

11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Kierownikiem Referatu Organizacyjno-Prawnego oraz z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie ewidencji ludności.

12. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

13. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń.

14. Przygotowywanie materiałów na spotkania Burmistrza.

15. Redagowanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

16. Nadzór nad estetyką, bhp i stanem sanitarnym Urzędu.

17. Koordynowanie spraw zabezpieczenia mienia i ochrony Urzędu, przestrzegania tajemnicy służbowej.

18. Nadzór nad prawidłowym i terminowym przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków
mieszkańców Gminy.

19. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu.

20. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń i informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy.

21. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu procedur wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej.

22. Zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego działania Urzędu, właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających ze szczegółowego podziału czynności w Urzędzie.

23. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu.

24. Prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia.

25. Nadzorowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą.

26. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań.

27. Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników urzędu: Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu.

Stanowiska

Sekretarz Gminy i Miasta

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Brenda
Ilość wyświetleń: 3407
11 kwietnia 2019 14:55 (Anna Murawska) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy i Miasta.
11 kwietnia 2019 14:54 (Anna Murawska) - Usunięcie stanowiska: Sekretarz Gminy i Miasta.
24 maja 2017 10:07 (Beata Kułaga) - Zmiana danych jednostki.