Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

1. Wykonywanie wszelkich czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw
mieszkańców Gminy.

3. Koordynacja i nadzór nad dokumentacją i jej aktualizacją oraz prowadzenie akcji kurierskiej.

4. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy, rozliczanie wydatków w tym zakresie.

5. Współudział w opracowaniu kadencyjnych programów Rady Miejskiej.

6. Redagowanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

7. Stała współpraca z Radami Sołeckimi Gminy Lubomierz.

8. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń.

9. Nadzór nad opracowywaniem programów rozwojowych, wykonywaniem prac studialnych
i prognostycznych oraz analizowaniem zjawisk społecznych i gospodarczych niezbędnych do opracowania dokumentów strategicznych Gminy.

10. Koordynowanie i przygotowywanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

11. Zarządzanie mieniem komunalnym oraz kontrola jego wykorzystania.

12. Sporządzanie prognoz i programów rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej Gminy.

13. Nadzór nad eksploatacją urządzeń infrastruktury technicznej.

14. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

15. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Ośrodek Kultury i Sportu
- Gminnej biblioteki Publicznej

Stanowiska

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta lubomierz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Kułaga
Ilość wyświetleń: 1031
17 stycznia 2020 10:28 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta lubomierz.
11 kwietnia 2019 15:12 (Anna Murawska) - Zmiana danych jednostki.
24 maja 2017 11:01 (Beata Kułaga) - Zmiana danych jednostki.