Referat Finansowo-Księgowy

Zakres działania Referatu Finansowego:
1.Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.
2. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu.
3. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowe.
4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu.
5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
6. Przygotowywanie umów oraz przekazywanie dotacji jednostkom, nie związanym z budżetem oraz sprawdzanie zgodności rozliczeń z zawartymi umowami.
7. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
8. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
9.Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
10. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
11. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
12. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
13. Przygotowywanie procedury na obsługę bankową Gminy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
14. Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa, dochodowości lub niezaleganiu z opłatą podatków.
15. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących spraw finansowych.
16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
17. Opracowywanie instrukcji w sprawie inwentaryzacji, obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, typowego planu kont.
18. Rozliczanie inwentaryzacji.
19. Sporządzanie list płac oraz rozliczeń wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.
20. Sporządzanie list płac oraz rozliczeń wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Pławnej, w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu i w Ośrodku Kultury i Sportu w Lubomierzu.
21. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wnioskodawcom świadczeń rodzinnych.
22. Przyznawanie pomocy materialnej uczniom.
23. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wnioskodawcom świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
24. Prowadzenie księgowości Szkoły Podstawowej w Pławnej, Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu i Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu.
25. Wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania.

Stanowiska

Skarbnik Gminy i Miasta, Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Podispektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Młodszy Referent ds. wymiaru podatków i opłat

Główna Księgowa

Mł. Referent ds. księgowości budżetowej

Podinsp. ds. wymiaru podatków i opłat

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów

Młodszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych

Młodszy referent ds. należności czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piątek
Ilość wyświetleń: 6670
17 stycznia 2020 10:26 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. należności czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17 stycznia 2020 10:26 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych.
17 stycznia 2020 10:25 (Karolina Bukiejko-Baran) - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.