Przetargi

Wybierz rok

zapytanie ofertowe na robotę budowlaną : docieplenie stropu i remont dachu nad sceną w świetlicy wiejskiej w Maciejowcu

Zamawiający wydłuża termin złożenia propozycji cenowej do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe na usługi utrzymania porządku i czystości na gminnych drogach, ulicach oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Lubomierz w 2019 roku

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert ma dzień 01.04.2019r. godz. 12.00 Uwaga dotycząca części 6. Zamawiajacy rezygnuje z wyymogu okreslonego w punkcie 3 b: "nawożenie, zakładanie i uzupełnianie – częściowa renowacja trawników w miejscach wydeptanych, podlewanie w okresach suchych". Uwaga dotycząca załącznika nr 2. W...

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do żłobka w Wojciechowie

Zamawiajacy wyznaczył termin skąłdania ofert na dzień 05.11.2018r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 18.09.2018 godz. 12:00 Uwaga: Dokumentacja projektowa znajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego...