Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/189/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXXVIII/189/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Uchwała Nr XXXVIII/177/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I.

Uchwała Nr XXXVIII/177/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

Uchwała Nr XXXVIII/176/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II.

Uchwała Nr XXXVIII/176/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, obręb Lubomierz II. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001...

Uchwała Nr XXXVIII/175/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305/6, 305/7, 305/8, 305/9 i cz. 406/dr, obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

Uchwała Nr XXXVIII/175/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305/6, 305/7, 305/8, 305/9 i cz. 406/dr, obręb Popielówek, gmina Lubomierz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

Uchwała Nr XXXVIII/174/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I.

Uchwała Nr XXXVIII/174/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142,...

Uchwała Nr XXXVIII/173/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 GRUDNIA 2008 r. O ZMIANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LUBOMIERZ

Uchwała Nr XXXVIII/173/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 GRUDNIA 2008 r. O ZMIANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LUBOMIERZ Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź....

Uchwała nr XXXVI/ 165/ 08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19.11.2008 r.

Uchwała nr XXXVI/165/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych będących w administracji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na...

Uchwała nr XXXVI/ 164/ 08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19.11.2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/164/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 19.11.2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2009-2013 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz.220 , nr 62, poz.558,...