Budżet

Projekt budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009.

projekt

Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

 

 

 

 

Uchwała Nr ………….

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia …………...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Miejska Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 362 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące 15 265 416,00 zł, dochody majątkowe 1 096 584,00 zł.

 

§ 2

 

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 907 444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe
zawiera załącznik nr 3.

3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na
dochody bieżące w kwocie 15 265 416,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 096 584,00 zł i
wydatki bieżące w kwocie 14 929 503,00 zł oraz majątkowe w kwocie 4 977 941,00 zł
zawiera załącznik nr 4.

§ 3

 

1.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 545 444,00 zł, którego źródłem finansowania
wydatków będą przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych.

2. Ustala się przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 4 130 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie
584 556,00 zł.

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 6 821 077,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w wysokości 4 872 941,00 zł,

zgodnie załącznikiem nr 6.

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem 310 000,00 zł z tego:

- rezerwę celową na wydatki bieżące i remontowe gminnych jednostek budżetowych i
ochotniczych straży pożarnych w kwocie 200 000,00

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00

 

§ 5

 

Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 6

 

1. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 2 603 142,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7 i 8.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1 500,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 9.

§ 7

 

1. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach:

przychody 1 645 000,00 zł, w tym dotacje 295 000,- zł.
wydatki 1 645 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 794 000,00 zł

2. Plan przychodów i wydatków w łącznie dla dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach :

przychody 362 020,00 zł

wydatki 362 020,00 zł

3. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ustala się w sposób następujący:

przychody 460 000,00 zł

wydatki 168 000,00 zł

Szczegółowy podział kwot został zawarty w załączniku nr 10

 

§ 8

1.Wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:

a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie
295 000,- zł z tego:

  1. z tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m³ wody 17 000,00 zł

  2. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m²

komunalnych zasobów mieszkaniowych 185 000,00 zł

  1. z tytułu oczyszczania 1 m³ ścieków 93 000,00 zł

 

b) Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu 326 000,00

 

 

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę 86 000,00 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości 16 200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 9

Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 12 i 13.

 

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów

budżetowych do wysokości 180 000,00 zł. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

3.Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2008 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Skrzydłowski
Ilość wyświetleń: 2239
23 grudnia 2008 13:42 Adam Skrzydłowski - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2008 13:40 Adam Skrzydłowski - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2008 13:39 Adam Skrzydłowski - Dodanie załącznika.